Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Bratislava

B

Základné informácie

Vysoké školy predstavujú v každej krajine inštitúcie, v ktorých je sústredená najvyššia forma vzdelávania, vedy a výskumu, a od ich kvality priamo závisí ďalší rozvoj spoločnosti. V tomto kontexte si zakladatelia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) predsavzali vybudovať na Slovensku takú vysokoškolskú inštitúciu, ktorá bude svojou vzdelávacou a vedecko-výskumnou činnosťou prispievať ku skvalitneniu správy vecí verejných a k zlepšovaniu kvality života a podnikania v regiónoch Slovenska. Opierajúc sa o uvedené, poslaním VŠEMvs od jej vzniku je najmä príprava kvalifikovaných vedúcich pracovníkov, pôsobiacich na ústredných orgánoch štátnej správy, v orgánoch regionálnej a obecnej samosprávy a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách, ako aj kvalifikovaných manažérov pre malé a stredné podniky. Vedecko–pedagogickí pracovníci vysokej školy sa počas uplynulých rokov podieľali na riešení významných a svojím charakterom dôležitých vedecko– výskumných úloh. Výsledky výskumných projektov prispeli k rozšíreniu teoretického poznania v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja a rozvoja malého a stredného podnikania v Slovenskej republike. Výstupy, ktoré vysoká škola dosiahla, využíva dnes aj podnikateľská a hospodárska sféra. Vysoká škola ponúka študentom atraktívne a spoločensky žiaduce bakalárske a magisterské programy a vytvára im priaznivé podmienky na štúdium. Prostredníctvom dynamického rozvoja vedy a výskumu sa zameriava na kritickú verifikáciu existujúcich poznatkov, na vytváranie, transfer, či aplikáciu nových poznatkov do vzdelávacieho procesu. Absolventi vysokej školy sú tak schopní aplikovať do praxe verejnej správy a pri riadení malých a stredných podnikov najnovšie poznatky z oblasti teórie ekonomiky, manažmentu organizácií a manažmentu ľudských zdrojov, marketingu ako aj ostatných vedných disciplín. V záujme zabezpečenia úzkeho prepojenia odbornej teoretickej prípravy s praktickými skúsenosťami Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave neustále buduje a rozširuje spoluprácu s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, hospodárskymi subjektmi, vládnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a inštitúciami nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.  VŠEMvs pri plnení svojho poslania rešpektuje aj požiadavky a zámery národných a medzinárodných dokumentov, dohôd a programov. Najdôležitejším dokumentom z tohto hľadiska je Národná lisabonská stratégia. Jej primárnymi cieľmi sú moderná vzdelávacia politika, výchova a podpora kvalitných vedcov, účinná podpora podnikateľských aktivít a rozvoj informačnej spoločnosti. Vysoká škola sa svojou činnosťou významne podieľa na plnení uvedených úloh.
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Napíšte nám

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 851 04 Bratislava

Tel..:  +421 905 864 457
Web:  vsemvs.sk

Napíšte nám