Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Vysoká škola

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava

B

Základné informácie

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) je hrdým pokračovateľom tradície vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku.  Už 1.5.1953 je v Trenčíne zriadený Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov, ktorý do 30.6.1966 začína kreovať začiatky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Po výstavbe novej budovy v Bratislave sa 1.7.1966 ústav presťahoval do hlavného mesta s novým názvom - Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, pod ktorým pôsobil až do roku 1991. Práve v jeho polovici,  1.7.1991 je premenovaný na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava. Obsah a forma štúdia reagovali na potreby a požiadavky praxe, s čím ruka v ruke prišla posledná zmena v názve: 1.11.1998 sa Inštitút mení na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny v Bratislave Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z.z. o zriadení SZU, vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu.  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a má štyri fakulty:Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdiíLekárska fakultaFakulta verejného zdravotníctvaFakulta zdravotníctvaNa Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.   Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, pôsobí ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.  Úplný názov univerzity je: "Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave". Znenie názvu univerzity v anglickom jazyku je:  "Slovak Medical University".
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Napíšte nám

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava

Tel..:  +421 2 59370 111
Web:  szu.sk

Napíšte nám