Technická univerzita vo Zvolene
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola

Technická univerzita vo Zvolene
Zvolen

B

Základné informácie

Technická univerzita vo Zvolene, pôvodným názvom Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, bola zriadená vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl. Technická univerzita vo Zvolene ( ďalej aj „TU“) sa hrdo hlási k jednému z prvých technických vysokoškolských vzdelávaní na svete, ktorého počiatky sú spojené so vznikom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1762, kde sa od roku 1770 začalo s výučbou lesníckych disciplín. Vytvorením Lesníckeho ústavu v roku 1807 v Banskej Štiavnici vzniklo prvé samostatné lesnícke vysokoškolské štúdium na Slovensku. Banícka akadémia, od roku 1846 Banícka a lesnícka akadémia, zmenila v roku 1904 názov na Vysokú školu banícku a lesnícku a stala sa tak vysokou školou jedinou svojho druhu v Rakúsko - Uhorsku. Zanikla v roku 1919. Vysokoškolské lesnícke štúdium od roku 1939 pokračovalo na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a od roku 1946 na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, kde v roku 1949 ako jedno z prvých na svete vzniklo samostatné drevárske inžinierske štúdium. Už citovaným vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. bola táto vysoká škola zrušená a z jednej z jej fakúlt vznikla Vysoká škola lesnícka a drevárska (ďalej aj „VŠLD“) vo Zvolene s dvomi fakultami: Lesníckou fakultou a Drevárskou fakultou. V súlade s celosvetovým trendom ekologizácie vedomia obyvateľstva a budovania ekologického školstva, VŠLD ako prvá na Slovensku zachytila pozitívny trend prispievajúci k intenzívnejšiemu záujmu o životné prostredie a jeho ochranu a od 1. októbra 1991 odčlenením časti katedier z Lesníckej fakulty a Drevárskej fakulty vznikla Fakulta ekológie, od roku 1995 s názvom Fakulta ekológie a environmentalistiky (ďalej aj „FEE“). Uznesením vlády SR č. 520 z 5. 8. 1998, v záujme revitalizácie mesta Banská Štiavnica ako jediného mesta SR zapísaného na Listine svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a s cieľom prinavrátenia vysokoškolských študentských tradícií do B. Štiavnice, bola schválená zmena sídla FEE zo Zvolena do Banskej Štiavnice. V nadväznosti na to, po splnení legislatívnych podmienok, rektor TU vydal rozhodnutie o zmene sídla FEE s účinnosťou od 16. 9. 1998. Proces premiestnenia FEE zo Zvolena do Banskej Štiavnice bol ukončený v roku 2000. Po ôsmich rokoch pôsobenia FEE v Banskej Štiavnici došlo rozhodnutím rektora TU s účinnosťou od 1. septembra 2006 opäť k zmene sídla FEE, a to presunom z Banskej Štiavnice naspäť do Zvolena. Cieľom tejto zmeny z dlhodobého hľadiska bolo zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a výkonnosti fakulty, odstránenie duplicít v dôsledku geografickej odlúčenosti pracovísk, posilnenie univerzitného prístupu k štúdiu (samoprofilácia študenta v rámci ECTS), upevnenie integrity TU a zníženie objemu fixných nákladov na prevádzku univerzity. Rozhodnutím Národnej rady SR bol dňa 17. decembra 1991 prijatý zákon č. 26/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene na Technickú univerzitu vo Zvolene s účinnosťou od 23. januára 1992. V septembri 1996 v kontexte s procesom transformácie a integrácie slovenských vysokých škôl do európskeho priestoru vznikla Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky s orientáciou na vzdelávanie vysokoškolských odborníkov pre zabezpečovanie ekologicky prijateľnej techniky a technológií v súlade so svetovým trendom a ekologickými normami Európskej únie. Rozvoj pedagogickej a vedeckej práce TU podporujú pracoviská s celouniverzitnou pôsobnosťou.Ústav cudzích jazykov je pedagogické a výskumné pracovisko TU. ÚCJ vznikol s účinnosťou od 1. 1. 1999 organizačnou zmenou – odčlenením Katedry jazykov z Drevárskej fakulty. Ústav telesnej výchovy a športu je pedagogické a výskumné pracovisko TU. ÚTVŠ vznikol s účinnosťou od 1. 1. 1999 organizačnou zmenou – odčlenením Katedry telesnej výchovy z Lesníckej fakulty ako Ústav telesnej výchovy. Arborétum Borová Hora je výskumné, vývojové a hospodársko-správne pracovisko TU, ktoré v súlade s koncepciou budovania zbierok sa zapája do programu ochrany a záchrany genofondu dendroflóry Slovenska, vytvára podmienky pre pedagogickú prácu a spolupracuje pri riešení vedeckovýskumných úloh fakúlt TU. Začalo sa budovať v roku 1965 ako demonštračný objekt pre potrebu praktickej výučby študentov VŠLD.Centrum ďalšieho vzdelávania je hospodársko-správne a informačné pracovisko TU. CĎV vzniklo ako organizačná súčasť TU 18. júna 2004 a nadviazalo na činnosť Lokálneho strediska pre distančné vzdelávanie. Centrum informačných technológií je vývojové, hospodársko-správne a informačné pracovisko TU. Vzniklo 14. apríla 1972, keď z vtedajšieho Výpočtového strediska VŠLD založeného v roku 1969 pri Katedre hospodárskej úpravy lesov LF, vznikol Ústav výpočtovej techniky. S účinnosťou od 1. novembra 2004 sa názov pracoviska zmenil na Centrum informačných technológií. Rektorát je riadiace, koordinačné a výkonné pracovisko TU. Rektor, prorektori a kvestor prostredníctvom Rektorátu a jeho útvarov riadia a zabezpečujú chod univerzity v rozsahu určenom platnými právnymi predpismi. Slovenská lesnícka a drevárska knižnica je informačné a hospodársko-správne pracovisko TU. Vznikla v roku 1952 ako Štátna študijná knižnica vo Zvolene, v roku 1954 bola premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu. V roku 1978 bola delimitovaná z priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry do rezortu Ministerstva školstva a pričlenená k VŠLD s názvom Ústredná lesnícka a drevárska knižnica SSR. Od roku 1990 nesie názov Slovenská lesnícka a drevárska knižnica. Vývojové dielne a laboratóriá sú vývojové a hospodársko-správne pracovisko TU. Vznikli v roku 1971, keď skončila výstavba komplexu hál, laboratórií a administratívnych priestorov s celkovou plochou 8 100 m2. Študentský domov a jedáleň je účelové zariadenie TU. V súčasnosti ho tvoria tri samostatné objekty. ŠD Ľ. Štúra so súčasnou kapacitou 711 lôžok bol vybudovaný v rokoch 1958 – 1962. V roku 1983 bol daný do prevádzky študentský domov na Záhonku s kapacitou 204 lôžok. V roku 1993 bolo ukončené ubytovacie a stravovacie zariadenie na Barinách s kapacitou 608 lôžok. Vydavateľstvo TU je účelové zariadenie TU. V roku 1968 bolo na základe rozhodnutia ministerstva školstva vytvorené Edičné stredisko VŠLD na vydávanie vysokoškolských učebných textov. V roku 1995 došlo k zlúčeniu Edičného strediska s pracoviskom Desktop publishing vtedajšieho Ústavu výpočtovej techniky VŠLD a vzniklo samostatné pracovisko Rektorátu s názvom Vydavateľstvo TU. Od roku 2004 je Vydavateľstvo TU vyčlenené ako účelové zariadenie univerzity. Vysokoškolský lesnícky podnik je špecializovaným zariadením TU pre praktickú výučbu študentov, realizáciu výskumnej a vývojovej činnosti zamestnancov univerzity a prevádzku demonštračných objektov. Vznikol v roku 1958 na základe rozhodnutia Povereníctva školstva a kultúry v roku 1958 ako účelové zariadenie VŠLD pod názvom Fakultné lesné hospodárstvo. V roku 1961 sa jeho názov zmenil na Školský lesný závod a nadobudol charakter samostatného subjektu. V roku 1969 sa zmenil jeho názov na Školský lesný podnik. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona o vysokých školách sa s účinnosťou od 1. apríla 2002 stal organizačnou súčasťou TU s názvom Vysokoškolský lesnícky podnik.  V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Technická univerzita vo Zvolene je verejnou vysokou školou a na základe výsledku procesu komplexnej akreditácie v roku 2009 bola v zmysle zákona o VŠ zaradená medzi univerzitné vysoké školy.
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Internáty

Napíšte nám

Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Tel..:  +421 45 520 61 11
Web:  fee.tuzvo.sk

Napíšte nám