Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vysoká škola

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica

B

Základné informácie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zriadená k 1. júlu 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 139/1992 Z. z. zo dňa 27. februára 1992, a to zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Prvý univerzitný akademický rok sa začal 1. septembra 1992.Banská Bystrica má bohaté tradície v školstve a kultúre. Už v 13. storočí existovala v meste farská a neskôr mestská škola. V 17. storočí bolo založené jezuitské gymnázium a v tom istom storočí neskôr evanjelické gymnázium. Na tejto škole študoval a neskôr pôsobil ako rektor Matej Bel, podľa ktorého je pomenovaná aj univerzita.Matej Bel (1684 – 1749) bol autorom mnohých vedeckých, pedagogických, vlastivedných, filozofických a cirkevno-náboženských diel. Jeho trvalým odkazom je postulát národnostnej rovnoprávnosti, náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí a národov, láska k vlasti a viera v silu vzdelania a kultúry. Svojím dielom prispel k rozvoju vedy, školstva, vzdelanosti a kultúry na Slovensku a v Európe.V 50. a 60. rokoch 19. storočia sa významným strediskom vzdelanosti na Slovensku stalo katolícke gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským.V školskom roku 1856/1857 bola v Banskej Bystrici založená učiteľská preparandia, na ktorej sa zásluhou vtedajšieho biskupa Štefana Moyzesa okrem nemčiny a latinčiny vyučovalo aj po slovensky. Už vtedy sa uvažovalo o zriadení vysokej školy v Banskej Bystrici. Tieto snahy sa vzhľadom na vtedajšiu politickú situáciu v Rakúsko-Uhorsku nedali uskutočniť.V školskom roku 1949/1950 bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta.V roku 1973 sa v Banskej Bystrici zriadilo detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, z ktorého v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. K 30. júnu 1992 sa Vysoká škola ekonomická v Bratislave rozdelila zákonom č. 139/1992 Z. z. na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá vznikla z Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici.Vysoká škola ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici vytvorili základ novej univerzity – Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá má v súčasnosti šesť fakúlt.
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Internáty

Napíšte nám

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Tel..:  tel: +421 48 446 11 11
Web:  prf.umb.sk

Napíšte nám