Katedra matematiky
Katedra matematiky
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Pri poslednom hodnotení vedeckovýskumnej činnosti akreditačnou komisiou získala Katedra matematiky Fakulty prírodných vied UMB najvyššie možné ohodnotenie „A“ (http://www.akredkom.sk/zapis/444fo/priloha5.pdf, str.40). Členovia katedry sa orientujú na výskum v rôznych ob­las­tiach matematiky (dynamické systémy, informačno-teoretické metódy v matematickej štatistike, kombinatorika a teória grafov, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti, algebra, teória vyučovania matematiky a iné). Výskum má medziná­rodnú úroveň, vďaka čomu sú naši pracovníci pozývaní na pracovné pobyty a na zahraničné vedecké konferencie. Naše pracovisko je jedným z partnerov projektu Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov.   link: http://mathematics.fpv.umb.sk/
Zobraziť viac

Učitelia