Základné informácie

charakteristika: Katedra chémie sa v posledných rokoch podieľala na projektoch ako napríklad: „Tvorba vzdelávacích modulov v rámci špecializácie Environmentálna chémia“ - Leonardo da Vinci, „Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov“ - TEMPUS Phare, „Fullereny a ich význam pre výučbu chémie“ či „Počítačové modely molekulárnych štruktúr vo výučbe chémie“, „Informačné technológie v školskom prírodovednom experimentovaní“. V súčasnosti sú pracovníci katedry riešiteľmi a spoluriešiteľmi projektov KEGA, VEGA, VUGA a tiež výskumných úloh v kooperácii so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave. Katedra chémie spolupracuje s Ústavom teórie a dejín vied v Banskej Štiavnici.   link: http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/
Zobraziť viac

Učitelia