Prihlásiť sa
Katedra etiky a aplikovanej etiky ,
Katedra etiky a aplikovanej etiky ,
Katedra

Katedra etiky a aplikovanej etiky

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta


Učitelia 0
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. Ide o akreditovaný odbor Etika s dôrazom na aplikované etiky v troch stupňoch: Bc. Mgr. PhD.
Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača na rozšírenie humanitných a sociálnych poznatkov, zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou, osvojenie si manažérskej sociálnej technológie, pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente.
Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v odbore etika, špecializácii aplikovaná etika a o doktorandské štúdium v odbore etika.
Profil absolventa korešponduje s modernými trendmi spoločenskej a profesijnej praxe. Absolvent disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku, má možnosť uplatniť nadobudnuté zručnosti v oblasti verejnej a štátnej správy, mimovládnych inštitúcií, podnikateľskom prostredí, hospodárskych organizáciách, ako samostatný vedecký pracovník v oblasti poradenstva, personálnej práce, v inštitúciách a centrách aplikovaných etík. Ako špecialista v danej oblasti bude spôsobilý pre tvorbu a realizáciu etickej infraštruktúry, etických programov, ako aj formovanie kultúry organizácie.

 

link: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=911

Zobraziť všetko

Učitelia

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra etiky a aplikovanej etiky
Tajovského 40 ,974 01, Banská Bystrica

Tel. č. : +421 48 446 7111
Web:   ff.umb.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.