Základné informácie

charakteristika: Katedra stavieb je v rámci organizačnej štruktúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pričlenená k Technickej fakulte. V študijnom odbore Kvalita produkcie katedra garantuje bakalársky programPrevádzková bezpečnosť techniky  a významnou mierou sa podieľa na predmetoch nadväzujúceho inžinierskeho študijného programu Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov. V oboch týchto prípadoch sa jedná o široké spektrum predmetov počnúc technickou infraštruktúrou, technikou prostredia a technickým zariadením budov až po energetické audity vrátane technickej grafiky, návrhu rekonštrukčných či sanačných opatrení. Absolvent je orientovaný na ťažiskové požiadavky spracovaných smerníc Rady európskeho spoločenstva s dôrazom na úspory energií budov, ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri prevádzkovaní techniky. Študijný program Prevádzková bezpečnosť techniky ďalej orientuje absolventov na problematiku informačných technológií, merania a riadenia technologických procesov a prevádzkovania budov. Absolvent sa môže uplatniť ako projektant v špecializovaných projektovo-inžinierskych organizáciách, alebo ako technik v súkromnom aj verejnom sektore schopný riešiť problémy súvisiace s prevádzkou a bezpečnosťou budov a ich technických zariadení.   link: http://www.tf.uniag.sk/departments/katstav/dept.php
Zobraziť viac

Učitelia