Základné informácie

charakteristika: Základné poslanie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu Katedra fyziky v jednotlivých obdobiach plnila striedavo ako samostatná katedra, resp. ako súčasť väčšieho celku. Kontinuita vedecko-výskumnej činnosti Katedry fyziky je zachovaná až doteraz najmä v oblasti skúmania fyzikálnych vlastností biologických materiálov a pôdy s cieľom prispieť k opisu správania sa materiálov v meniacich sa podmienkach počas technologických procesov a tým zvýšiť možnosti uplatnenia získaných poznatkov vo výrobných technológiách, pri konštrukcii a inovácií technologických zariadení, prípadne v systémoch garantovania kvality produkcie.     link: http://www.tf.uniag.sk/departments/katfyz/dept.php
Zobraziť viac

Učitelia