Základné informácie

charakteristika: V roku 1946 vznikol Ústav strojníctva na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva ( VŠPLI ) v Košiciach.Po presťahovaní Vysokej školy poľnohospodárskej do Nitry v roku 1952 sa uskutočnila reorganizácia bývalého Ústavu strojníctva a utvorila sa Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva.V roku 1953 sa od tejto katedry odčlenilo pôdoznalectvo, v roku 1954 poľnohospodárske stavby a v roku  1960 matematika a fyzika.Otvorenie Prevádzkovo ekonomickej fakulty v roku 1959 a najmä otvorenie mechanizačného študijného odboru si vyžadovalo podstatne rozšíriť výučbu matematiky a fyziky ako disciplín, ktoré tvoria teoretický základ štúdia.Ešte v novembri 1960 vznika Katedra matematiky a fyziky, v roku  1962 sa táto katedra rozdelila a vznikli dve samostatné katedry : Katedra matematiky a geodézie a Katedra fyziky.1. 9. 1969 sa utvorila Mechanizačná fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Nová fakulta prevzala z Prevádzkovo ekonomickej fakulty katedry a útvary, a medzi nimi aj Katedru matematiky a geodézie.Mechanizačná fakulta utvorená v roku 1969 bola stále v procese organizačného a materiálového budovania. Katedra matematiky a geodézie bola presunutá z Mechanizačnej fakulty na Prevádzkovo ekonomickú fakultu.V roku 1972 vznikla samostatná Katedra matematiky. V rokoch 1961 - 1972 katedra zaisťovala aj výučbu deskriptívnej geometrie na mechanizačnom odbore Prevádzkovo ekonomickej fakulty a na melioračnom odbore Agronomickej fakulty.Neskôr sa výučba predmetu deskriptívnej geometrie na Katedru poľnohospodárskych stavieb Mechanizačnej fakulty.V roku 1997 bola Prevádzkovo ekonomická fakulta premenovaná na Fakultu ekonomiky a manažmentu a Katedra matematiky je jednou z jej jedenástich katedier.   link: http://www.fem.uniag.sk/IS/katedry_view/main.php?fem_katedry_id=1160&x=1042
Zobraziť viac

Učitelia