Základné informácie

charakteristika: V roku 1946 bola zriadená Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, kde na poľnohospodárskom odbore (fakulte) vznikol Ústav poľnohospodárskej spravovedy a účtovníctva.   Po zriadení Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1952 sa výučba účtovníctva a financovania zabezpečovala na Katedre ekonomiky a organizácie poľnohospodárskych podnikov.   Prevádzkovo- ekonomická fakulta tejto vysokej školy vznikla v roku 1959, pričom svoje pôsobenie zahájila na báze len dvoch odborných katedier. V roku 1961 vznikli ďalšie odborné katedry a medzi nimi aj Katedra účtovníctva, štatistiky a práva.   V roku 1965 došlo k vytvoreniu samostatnej Katedry účtovníctva a financovania. V súvislosti s novými formami vedenia hospodárskej evidencie a technológiami spracovania informácií, v roku 1972 sa zriadila Katedra účtovníctva, financovania a práva.   Začiatkom osemdesiatych rokov aj v rezorte poľnohospodárstva a výživy dochádza k narastaniu procesov automatizácie informačných sústav a k vzniku automatizačných informačných systémov.Tento jav si vyžiadal vznik Katedry informačných systémov a využitia počítačov, a to v roku 1975.   Veľké zmeny v obsahu výučby a v štruktúre disciplín zaznamenala katedra po roku 1989. Odčlenila sa časť pracovníkov zabezpečujúcich výučbu predmetov spojených s výpočtovou technikou a programovaním a vznikla nová katedra. Pôvodná katedra zmenila názov i obsah vedecko-výskumnej činnosti a od roku 1991 existovala ako Katedra informačných systémov a financií.   V roku 2003, po schválení v orgánoch fakulty a univerzity, katedra mení názov pracoviska na Katedru účtovníctva a financií. Následne v roku 2007 dochádza k deleniu katedry a k vzniku dvoch nových katedier, a to - Katedra informačných systémov a Katedra financií.   Čiže katedra financií začala svoju činnosť od 1.1.2007.   link: http://www.fem.uniag.sk/IS/katedry_view/main.php?fem_katedry_id=101320&x=1042
Zobraziť viac

Učitelia