Základné informácie

charakteristika: Základy vzniku Katedry mikrobiológie FBP SPU v Nitre sú spojené so vznikom Ústavu fytopatológie a bakteriológie v roku 1946, ktorý bol súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach a Fakulty poľnohospodárskeho inžinierstva. Od vzniku samostatnej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1952 bola vytvorená katedra ochrany rastlín s úsekom mikrobiológie, kde sa vyučoval predmet Bakteriológia všeobecná a poľnohospodárska. Samostatná katedra mikrobiológie vznikla v roku 1963 odčlenením od katedry ochrany rastlín a viedol ju prof. Ing. Drahomír Marendiak, CSc. až do roku 1972, kedy bola spolu s ďalšími 18-timi katedrami zrušená. Priestorové požiadavky katedry boli splnené v roku 1964, kedy sa presťahovala z Misijného domu na Kalvárii do súčasných priestorov SPU na tr. A. Hlinku. V ďalších rokoch vrámci reorganizačných zmien bola zlúčená s katedrou fyziológie rastlín a katedrou botaniky na katedru rastlinnej biológie, v akad. r. 1977/78 sa odčlenila katedra botaniky a zostala katedra fyziológie rastlín a mikrobiológie, v akad. r. 1982/83 sa katedra fyziológie rastlín odčlenila a vznikla katedra ochrany životného prostredia a mikrobiológie. Opäť po revolučnom roku 1989 nadobudla v roku 1990 svoju pôvodnú samostatnosť ako Katedra mikrobiológie Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (od roku 1997 Slovenskej poľnohospodárskej univerzity) pod vedením doc. Ing. Ľudmily Kopčanovej, CSc. (1990-1994) a doc. Ing. Tatiany Števlíkovej, CSc. (1994-2003). Od 1.1. 2003 sa katedra stala súčasťou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a vedúcou katedry sa stala doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. Katedra má v súčasnom období obsadených 7 pedagogických miest,5 technických a 2 robotnícke. Pre všetkých študentov SPU a to najmä fakúlt, ktoré sú biologicky zamerané ponúka a vyučuje 10 predmetov na I. a II. stupni VŠ štúdia, 3 predmety na III. stupni štúdia a 2 predmety v anglickom jazyku na I. stupni štúdia. Vedecko-výskumná činnosť katedry je orientovaná ako na poľnohospodársku výrobu (rastlinnú a živočíšnu oblasť), tak i oblasť agropotravinárstva, biotechnológie a tiež aplikovanej biológie.  link: http://fbp.uniag.sk/93/katedra-mikrobiologie/
Zobraziť viac

Učitelia