Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Katedra

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

0

Základné informácie

charakteristika: Hlavným zámerom katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie je výchovno-vzdelávacia, vedecko-výskumná a podnikateľská činnosť. Výučba predmetov na katedre je zameraná do oblastí udržateľného a ekologického poľnohospodárstva, agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti, projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov, regulácie zaburinenosti na základe biologických a ekologických vlastností burín chemickými, kultúrnymi a nechemickými metódami, pestovanie a spracovanie liečivých a koreninových rastlín, ako aj rozvoj mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva a agroturistiky. Výskumná činnosť katedry vychádza z európskeho modelu polyfunkčného poľnohospodárstva a z koncepcie Európskej únie. Stratégia výskumu katedry sa opiera o systémový prístup, ktorý umožňuje realizovať poľnohospodársku produkciu a súčasne i ochranu a udržateľnú exploatáciu prírodných zdrojov. Kľúčovým výskumom v podmienkach katedry sú: udržateľné poľnohospodárske systémy a hodnotenie ich udržateľnosti agro-environmentálnymi indikátormi, udržateľné a trhovo orientované systémy hospodárenia na pôde (integrované, ekologické, s potravinárskou a nepotravinárskou produkciou), testovanie trvalej udržateľnosti rôznych agroekosystémov prostredníctvom agroenvironmentálnych indikátorov, produkčné a mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva Podunajskej nížiny, teoretické a metodologické aspekty výskumu burín (druhová diverzita, rezistencia, kultúrne, chemické a nechemické metódy regulácie zaburinenosti, ochrana životného prostredia), optimalizácia pestovateľských technológií liečivých a aromatických rastlín v konvenčnom a ekologickom systéme hospodárenia, prieskum autochtónneho a alochtónneho genofondu vybraných druhov rastlín s liečivými vlastnosťami v Slovenskej republike, využitie fytomasy pozberových zvyškov a medziplodín na úrodnosť pôdy a ochranu jej vlastností, kvantifikácia dopadu vstupu poľnohospodárstva do Európskej únie na rastlinnú produkciu, jej produkčné, ekonomické a ekologické dimenzie - návrh alternatívnych štruktúr (Žitný ostrov, Nitrianska, Žitavská a Trnavská pahorkatina), kvantifikácia súčasného i budúceho potenciálu Podunajskej nížiny pre rozvoj udržateľnej prírodnej turistiky, obnoviteľné zdroje energie, rozvoj cestovného ruchu (agroturizmu). link: http://fapz.uniag.sk/_kuph.html
Zobraziť viac

Učitelia