Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Katedra
0

Základné informácie

charakteristika: Vedecká profilácia katedry obsahuje široké spektrum problémov, na ktoré sa katedra orientuje. Výskum je zameraný najmä na problematiku: floristicko-produkčných zmien rôznych typov trávnych porastov (TP) modifikovanou pratotechnikou, opakovanú renováciu TP v určitej časovej perióde, trvalo udržateľnú exploatáciu trávnych ekosystémov, obnovu opustených a ruderalizovaných trávnych stanovíšť, procesov samozatrávnenia zanedbaných TP a orných pôd a možnosti jeho usmernenia, využívanie TP pasením koní, volkov, býčkov, zimné pasenie dobytka, mimoprodukčné (ekologické) funkcie antropogénne využívaných TP,  hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnych parametrov krmu štandardnými európskymi metódami, vyhľadávanie vhodných genetických zdrojov tráv a leguminóz (ekotypy) na rozšírenie genofondu za účelom šľachtenia kultivarov so zníženými vstupmi v produkčnom procese, produkčného procesu a kvalitu krmu hlavných leguminóz (lucerna siata, ďatelina lúčna), netradičných kŕmnych plodín a ich ďalšej exploatácie v poľnohospodárskej praxi, tvorby biomasy pri rozdielnom ošetrovaní TP bez krmovinárskeho využitia,  inputu energie do trávnych ekosystémov a krmovín na ornej pôde a ich kvantifikáciu, trávnikárstva vzhľadom na jeho prudký rozvoj v európskom a svetovom meradle. V blízkej budúcnosti je predpoklad riešenia: dopadov klimatických zmien na exploatáciu trávnych porastov, nedostatku energetických zdrojov, resp. využívaním obnoviteľných zdrojov - biomasy. link: http://www.ktekp.fapz.uniag.sk/
Zobraziť viac

Učitelia