Katedra genetiky a šlachtenia rastlín  
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín  
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Výskum na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre má svoje miesto v Európskom priestore v oblasti priorít Globálne zmeny a ekosystémy v jej časti biodiverzita. Hlavné smery výskumu katedry sa realizujú v nasledovných oblastiach. Aplikovaná genetika. Záchrana a ochrana biologických zdrojov. Využitie biodiverzity netradičných potravinových zdrojov. Rastlinné biotechnológie. Na úseku aplikovanej genetiky je výskum zameraný na genetické mapovanie genómov rastlín retrotranspozónovými a mikrosatelitnými markérmi. Pomocou analýzy polymorfizmu medzigénovej DNA sa študujú fylogenetické vzťahy genómov rastlín a posudzuje sa pravosť a pôvod genotypov na základe DNA odtlačkov. Rozsiahly výskum zameraný na ochranu biologickej rozmanitosti pôvodných druhov rastlín na Slovensku,spolu s uchovávaním biologického materiálu, rieši možnosti jeho využívania pre tvorbu nových genotypov kultúrnych rastlín, hospodárskom využívaní prírodného bohatstva a budovania informačnej siete popisnej morfológie a genetickej analýzy zbierok genofondu rastlín a netradičných potravinových zdrojov.   link: http://www.kgsr.fapz.uniag.sk/
Zobraziť viac

Učitelia