Základné informácie

charakteristika: Cytologická analýza rastlinných buniek vystavených pôsobeniu intenzifikačných faktorov prostredia a účinok vybraných pesticídov na priebeh delenia buniek u kultúrnych rastlín. Submikroskopická analýza pôsobenia vybraných pesticídov na jednotlivé bunkové organely (jadro, endomembránový systém, mitochondrie a plastidy). Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska. Cytoembryologickými metódami detailne objasňovať proces generatívnej reprodukcie ohrozených druhov flóry Slovenska (Ledum palustre, Vacinium uliginosum, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, O. microcarpus, Teucryum scorodonia, Crataegus spp.). Získavanie komplexnejších informácií o populačnej a reprodukčnej biológii druhov Empetrum nigrum, Arctous alpina, Arctostaphylos uva-ursi, Fumana procumbens, Vaccinium uliginosum a lokálnych populácií taxónov rodu Crataegus na rozhraní panónskej a karpatskej fytogeografickej oblasti. Získané výsledky sú pre skúmané taxóny v Stredoeurópskej oblasti originálne. link: http://www.kb.fapz.uniag.sk/
Zobraziť viac

Učitelia