Katedra obchodného podnikania
Katedra obchodného podnikania
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra obchodného podnikania vznikla ako Katedra marketingu 1.02.1997 rozdelením Katedry marketingu a manažmentu (predtým Katedry podnikovej ekonomiky) na dve samostatné katedry. Katedra je počtom členov ako aj ich kvalifikačnou štruktúrou ťažiskovou katedrou PHF. Prvým vedúcim katedry bol doc. Ing. František Gurský, CSc. (1997-2000), ktorého nástupkyňou bola doc. Dr. Margita Mesárošová, CSc. (2000-2003). Od roku 2003 do roku 2004 katedra pracovala pod vedením doc. Ing. Mateja Poláka, PhD. V letnom semestri 2005 viedol katedru Ing. Martin. Beca, PhD. a súčasne sa katedra premenovala na Katedru marketingu a obchodu. Neskôr boli vedením katedry poverení doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. a doc. Ing. Matej Polák, PhD., Ing. Jozef Gajdoš. V rokoch 2009 až 2013 túto funkciu vykonávala Ing. Jana Naščáková, PhD. V súčasnosti je vedúcou katedry prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR ING. Katedra bola premenovaná od 1.12.2013 z Katedry marketingu a obchodu na Katedru obchodného podnikania.   link: http://www.euke.sk/?q=200&p=6627
Zobraziť viac

Učitelia