Katedra manažmentu výroby a logistiky
Katedra manažmentu výroby a logistiky
Katedra

Katedra manažmentu výroby a logistiky
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Fakulta podnikového manažmentu

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra manažmentu výroby a logistiky vznikla 1. 2. 1995 reorganizáciou Katedry manažmentu, jej schválením v Akademickom senáte Fakulty podnikového manažmentu. Vznik našej katedry bol odpoveďou na potrebu profilovať blok predmetov zaoberajúcich sa podstatou tvorby hodnoty v podnikovom systéme, na výrobu.  K základnému predmetu katedry,  Manažmentu výroby  sme od tej doby vybudovali deväť naväzujúcich moderných predmetov zameraných na problematiku: logistického   a technologického riešenia transformačného procesu podniku, systémového riadenia kvality,  riadenia inovácií vo výrobnom systéme, vnútropodnikového riadenia výroby a v neposlednom rade na environmentálne aspekty výroby a špecifiká výroby v agropotravinárskom sektore.     link: http://fpm.euba.sk/index.php/katedry/katedra-mana%C5%BEmentu-v%C3%BDroby-a-logistiky/profil-katedry
Zobraziť viac

Učitelia