Katedra manažmentu
Katedra manažmentu
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra vyučuje manažérske disciplíny v bakalárskom a inžinierskom štúdiu v dennej i externej forme. Východiskom všetkých predmetov katedry je Manažment vyučovaný ako povinný predmet pre celú Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Sústava predmetov katedry rešpektuje systémový prístup k manažmentu z hľadiska funkčného, rozhodovacieho a informačného. Vyučované predmety poskytujú študentom nielen potrebnú sumu vedomostí a faktografických poznatkov, ale rovnaký dôraz kladie aj na rozvíjanie praktických manažérskych zručností. Takmer všetky predmety vyučované katedrou sa zaoberajú riadením podniku bez ohľadu na odvetvové a veľkostné zatriedenie. Katedra podnikového manažmentu sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci bakalárskeho základu štúdia sa na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Manažment. Ďalšími predmetmi zabezpečovanými katedrou významne dotvára profil absolventa daného študijného odboru.   link: http://fpm.euba.sk/index.php/katedry/katedra-mana%C5%BEmentu/profil-katedry
Zobraziť viac

Učitelia