Katedra účtovníctva a audítorstva
Katedra účtovníctva a audítorstva
Katedra

Katedra účtovníctva a audítorstva
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Fakulta hospodárskej informatiky

0

Základné informácie

charakteristika: Obsah predmetov štúdia orientuje študentov v základných informačných nástrojoch riadenia a ich využívaní v riadení podnikateľských subjektov, umožňuje poznať zvláštnosti účtovníctva bánk, poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií, miest a obcí. Popri tom umožňuje zvládnuť problematiku internej kontroly a audítorskej činnosti účtovných jednotiek a vychováva absolventov:ovládajúcich teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a ostatných finančných disciplín a ďalej ich rozvíjať,schopných pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére, v oblasti správy daní a audítorskej činnosti.   link: http://www.fhi.sk/sk/katedry/ku/profil-katedry
Zobraziť viac

Učitelia