Katedra štatistiky
Katedra štatistiky
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra štatistiky je vedecko-pedagogické pracovisko, ktorého členovia sa zameriavajú na rozoj výučby a aplikáciu širokej škály štatistických disciplín pri využívaní štatistických programových systémov v sociálno ekonomickej oblasti. Katedra zabezpečuje výučbu predmetu Štatistika na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity a na všetkých formách štúdia. Katedra gestoruje akreditovaný študijný program Štatistické metódy v ekonómii na II. stupni štúdia v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. Štúdium na tomto študijnom programe poskytne absolventovi metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických postupov a techník, ako aj poznatky o možnostiach a podmienkach ich aplikácie, najmä v hospodárskej, sociálnej, demografickej resp. v ďalších oblastiach. Táto, v súčasnosti veľmi žiadaná kombinácia znalostí, vytvára predpoklady pre jeho kvalifikované uplatnenie pri analýzach a modelovaní zložitých ekonomických a sociálnych kauzálnych vzťahov a vytváraní pravdepodobnostno-štatistických a prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v hospodárskej praxi.   link: http://www.fhi.sk/sk/katedry/ks/profil-katedry
Zobraziť viac

Učitelia