Základné informácie

charakteristika: Katedra matematiky sa zameriava na výučbu, výskum a aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii, najmä v oblasti finančnej a poistnej matematiky a ekonomickej analýzy. Je gestorom študijného programu v druhom stupni štúdia Aktuárstvo a v spolupráci s Katedrou štatistiky študijného programu v treťom stupni štúdia Kvantitatívne metódy v ekonómii, v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii.Katedra matematiky zabezpečuje výučbu celouniverzitných predmetov Matematika, Vybrané kapitoly z matematiky vo všetkých formách štúdia a ďalších 21 predmetov, ktoré sú buď povinnými, povinne voliteľnými alebo voliteľnými predmetmi na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.   link: http://www.fhi.sk/sk/katedry/km/profil-katedry
Zobraziť viac

Učitelia