Katedra aplikovanej informatiky
Katedra aplikovanej informatiky
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra aplikovanej informatiky je jej nástupníckou katedrou Katedry automatizovaných systémov riadenia, ktorá bola založená v roku 1973. Pripravuje študentov v študijnom odbore 9.2.10 Hospodárska informatika na bakalárskom stupni štúdia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú informačné a komunikačné technológie a vedia uplatniť moderné informačné technológie na zvýšenie efektívnosti ekonomických procesov. Absolventi majú uplatnenie vo všetkých odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatní podnikatelia.    link: http://www.fhi.sk/sk/katedry/kai
Zobraziť viac

Učitelia