Katedra informatiky obchodných firiem
Katedra informatiky obchodných firiem
Katedra

Katedra informatiky obchodných firiem
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Obchodná fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra informatiky obchodných firiem vznikla na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1996. Jej poslaním je na jednej strane vybaviť študentov prakticky použiteľnými poznatkami z oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré budú znamenať pre nich konkurenčnú výhodu tak na trhu práce ako aj v podnikateľskej oblasti, na druhej strane byť príkladom v oblasti zavádzania moderných technológií do vyučovacieho procesu pre ďalšie pracoviská našej fakulty. Neoddeliteľnou súčasťou života katedry je vedecko-výskumná činnosť najmä z oblastí, ktoré úzko súvisia s jej deklarovaným poslaním so zvláštnym dôrazom na interdisciplinárnu spoluprácu a na zabezpečenie prístupu hendikepovaným k moderným technológiám. Pripisujeme veľký význam pravidelnému vydávaniu a aktualizácii študijnej literatúry ako aj pravidelnému publikovaniu výsledkov duševnej činnosti členov katedry.   link: http://www.obchodnafakulta.sk/katedry/katedra-informatiky-obchodnych-firiem
Zobraziť viac

Učitelia