Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Katedra

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Obchodná fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: V súčasnosti sú výchovno-vzdelávacie aktivity i vedecko-výskumná činnosť katedry zamerané predovšetkým na riešenie problémov súvisiacich s kvalitou a bezpečnosťou produktov, technickými prekážkami obchodu, systémami manažérstva kvality a produktovým manažérstvom. Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru v rámci akreditovaných študijných odborov zabezpečuje výučbu nielen povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ale aj predmety vyučované v cudzích jazykoch pre študentov OF EU v Bratislave i pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia. Na skvalitnenie pedagogického procesu katedra využíva moderné informačné a komunikačné prostriedky, pričom ide najmä o aplikáciu e-learningovej formy výučby tovaroznaleckých predmetov. Vedecko-výskumná činnosť je prioritne orientovaná na riešenie grantových projektov, štátnych objednávok, inštitucionálnych grantov a medzinárodných projektov. Spolupráca so zahraničím je významnou aktivitou katedry, ktorá posilňuje jej medzinárodné postavenie a prináša nové dimenzie v procese zvyšovania kvality vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej činnosti.   link: http://www.obchodnafakulta.sk/katedry/katedra-tovaroznalectva-a-kvality-tovaru
Zobraziť viac

Učitelia