Katedra služieb a cestovného ruchu
Katedra služieb a cestovného ruchu
Katedra

Katedra služieb a cestovného ruchu
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Obchodná fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra služieb a cestovného ruchu v rámci pedagogického procesu pripravuje študentov  na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia – študijný odbor podnikanie v obchode a v cestovnom ruchu a v 2. stupni vysokoškolského štúdia – študijný odbor  Manažment v cestovnom ruchu.  Katedra vytvára podmienky aj pre študentov – doktorandov, ktoré organizuje školiace pracovisko Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity. Na katedre pôsobia 3 vysokoškolskí profesori, 6 docentov, 12   odborní asistenti a 7  doktorandi. Učitelia katedry pripravujú  aj prakticky usmerňujú študentov v rámci širokého spektra  povinných základných a voliteľných predmetov pre    výkonné a manažérske  pozície v podnikateľskej sfére, v štátnej správe a samospráve. Jazykovo zdatní študenti môžu študovať vybrané predmety aj na partnerských zahraničných univerzitách v rámci európskych programov ERASMUS a CEEPUS, ktoré Ekonomická univerzita má kontrahované. Znalosti a zručnosti, ktoré študenti počas trojročného bakalárskeho a dvojročného inžinierskeho štúdia získajú budú môcť uplatniť v malých i stredných podnikoch,  v medzinárodných spoločnostiach a globálnych reťazcoch,  ktoré poskytujú služby cestovného ruchu a služby, ktoré s cestovným ruchom súvisia. Absolventi bakalárskeho štúdia sú pripravení pre výkon práce  priamo v prevádzke podnikov na úrovni kvalifikovaných  výkonných pracovníkov a stredného manažmentu. V samospráve a v štátnej správe sú absolventi bakalárskeho štúdia schopní zastávať pracovné posty  odborných  výkonných  pracovníkov.   link: http://www.obchodnafakulta.sk/katedry/katedra-sluzieb-a-cr
Zobraziť viac

Učitelia