Katedra medzinárodného obchodu
Katedra medzinárodného obchodu
Katedra

Katedra medzinárodného obchodu
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Obchodná fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra medzinárodného obchodu je historicky profilovaná ako vysoko špecializované pracovisko s podnikovo hospodárskym smerovaním, pričom nestráca zo zreteľu ani dôležité makro ekonomické súvislosti v tej odbornej oblasti, či už ide o oblasť výchovno vzdelávaciu alebo vedecko výskumnú, ktorej sa dlhodobo venuje. V tomto duchu vytvára podmienky pre rozvoj hospodárskej spolupráce a internacionalizáciu hospodárstva, a to či už ide o prípravu absolventov - budúcich odborníkov alebo o vecné výstupy vo forme rôznych strategických dokumentov, štúdií alebo prípravy medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov. V súlade s presadzovaním celkovej hospodárskej stratégie Slovenska, najmä po jeho prijatí do medzinárodných integračných štruktúr, ako aj rešpektujúc ekonomický rozmer krajiny, sú zabezpečované vzdelávacie projekty orientované na prípravu absolventov všetkých stupňov vzdelávania, ktorí by mali po ukončení štúdia byť schopný zabezpečovať všetky dôležité manažérske pozície v oblasti medzinárodného podnikania, ale aj ďalších finančných, obchodných a ďalších riadiacich funkcií. Tomuto smerovaniu sú podriadené aj vedecké aktivity pracovníkov katedry, ktorí dlhodobo vo forme rôznych projektov sa sústreďujú na rozvíjanie spolupráce s hospodárskou praxou, zahraničnými firmami, medzinárodnými organizáciami, ako aj decíznou sférou. Takémuto profilu sú podriadené aj medzinárodné väzby, ktoré pracovisko buduje a ktoré sú využívané na zabezpečovanie rôznych foriem zahraničných pobytov a stáží, či už ide o pracovníkov katedry, ale aj ich študentov.   link: http://www.obchodnafakulta.sk/katedry/katedra-medzinarodneho-obchodu
Zobraziť viac

Učitelia