Katedra marketingu
Katedra marketingu
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra marketingu v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej sa podieľa  na rozvíjaní problematiky obchodu a marketingu. Spojenie obchodu s marketingom predstavuje premenu klasického obchodu na marketingovú orientáciu v trhovom prostredí. To si vyžaduje nevyhnutné rozvíjanie marketingových a obchodných aktivít. Preto sa katedra vo svojom pôsobení zameriava na rozvíjanie komplexných marketingových nástrojov vo všetkých činnostiach. Pôsobí na všetkých troch stupňoch vzdelávania, kde zabezpečuje výuku povinných a voliteľných predmetov. Na katedre pôsobia 4 profesori, 2 mimoriadni profesori, 5 docentov, 22 odborných asistentov s PhD. a 18 interných doktorandov. Pedagogickí pracovníci, spolu s doktorandami, sú zapojení do riešenia projektov VEGA, KEGA a Mladých vedeckých pracovníkov. V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sa pracovníci usilujú o inováciu obsahu predmetov, aktualizáciu ich náplne. Katedra vytvára podmienky pre aktívnu účasť odborníkov z praxe vo výučbe jednotlivých predmetov.   link: http://www.obchodnafakulta.sk/profil-katedry-marketingu
Zobraziť viac

Učitelia