Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
Katedra

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Národohospodárska fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Pedagogicky je katedra profilovaná na výučbu teoretických a praktických problémov v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja a v rámci nich najmä na otázky regionálnej ekonomiky a politiky, environmentálnu politiku, územnú verejnú správu, územný marketing a manažment a ekonomickú geografiu. Vedecko-výskumná činnosť katedry je koncipovaná tak, aby prispievala k rozvoju vedy v oblasti regionálnej ekonomiky a politiky a je tiež zameraná na riešenie praktických problémov inštitúcií štátnej správy a samosprávy. Katedra gestoruje študijný odbor Verejná správa a regionálny rozvoj v I., II. a III. stupni štúdia. Katedra iniciovala založenie “ Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku“, ktorá je členom medzinárodnej organizácie The European Regional Science Association a diskusných ”Regionalistických klubov” (organizované raz mesačne). Katedra organizuje v spolupráci s Wirtschaftsuniversität Wien pravidelné workshopy študentov a doktorandov. Jednou z významných aktivít katedry je spolupráca so sesterskými katedrami partnerských univerzít. Cieľom tejto spolupráce je zabezpečiť kompatibilitu vo výučbe s poprednými ekonomickými fakultami v Európe, rozvíja medzinárodnú kooperáciu vo vede a výskume, vymieňa si osoby, skúsenosti a informácie, realizuje študijné pobyty, stráže učiteľov, študentov atď. Katedra spolupracuje aj s inštitúciami, asociáciami a združeniami. Cieľom tejto spolupráce je riešenie nielen teoretických ale aj praktických problémov v oblasti regionálneho rozvoja.   link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-verejnej-spravy-a-regionalneho-rozvoja
Zobraziť viac

Učitelia