Prihlásiť sa
Katedra sociálneho rozvoja a práce ,
Katedra sociálneho rozvoja a práce ,
Katedra

Katedra sociálneho rozvoja a práce

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta

A

Učitelia A
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Profil absolventa prvého a druhého stupňa štúdia je koncipovaný interdisciplinárne.

1. stupeň štúdia: Ľudské zdroje a sociálny manažment

Absolventi študijného programu získajú teoretické i praktické poznatky z národohospodárskych i podnikovo-hospodárskych náuk, z povinných a výberu voliteľných predmetov zameraných na problematiku financií, poisťovníctva a daňovníctva s dôrazom na otázky sociálneho rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov. Študentom je umožnené absolvovať výučbu odborných predmetov v cudzích jazykoch. Poslucháči nadobúdajú vedomosti z aktívnej sociálnej politiky, vedia vypracovať konkrétny sociálny program, získajú znalosti z trhu práce a naučia sa orientovať na európskom trhu práce. Dokážu pracovať s ľudskými zdrojmi v rámci zamestnaneckej politiky. Naši absolventi ovládajú nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, sú schopní analyzovať a riešiť praktické otázky sociálneho charakteru pri manažérskom rozhodovaní. Nachádzajú široké uplatnenie na rôznych úrovniach národného hospodárstva, v ústredných orgánoch štátnej správy, v súkromnom i verejnom sektore ako odborníci na riešenie otázok personálneho manažmentu a sociálnej politiky v širších súvislostiach.

2. stupeň štúdia: Sociálny rozvoj a sociálna politika

Absolventi študijného programu nadobudnú počas štúdia hlboké teoretické a predovšetkým praktické vedomosti, ktoré možno získať cestou povinných a širokého výberu voliteľných predmetov podľa záujmu študentov. Výučba je zameraná na čiastkové oblasti sociálnej politiky, ktorá je stimulujúcim prvkom sociálno-ekonomického rozvoja, na riešenie teoretických i praktických problémov pracovného práva, zdravotnej politiky, sociálnej práce, ekonómie vzdelávania, európskych sociálnych systémov, kvality života a metodiky tvorby projektov. Jednotlivé oblasti sociálnej politiky sú rozpracované z hľadiska koordinácie a harmonizácie našich prístupov s prístupmi EÚ. Študentom je umožnené absolvovať výučbu odborných predmetov v cudzích jazykoch. Absolventi sú pripravení pôsobiť v praxi ako odborníci pre sociálnu oblasť a manažéri v inštitúciách súkromného i verejného sektora, v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i v medzinárodných inštitúciách. Po ukončení druhého stupňa štúdia prejavujú absolventi každoročne záujem o doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa zapájajú do pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti katedry.

 

link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra sociálneho rozvoja a práce
Dolnozemská cesta 3736/1C, 851 04 Petržalka

Tel. č. : +42126729 1221
Web:   nhf.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.