Katedra poisťovníctva
Katedra poisťovníctva
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Pedagogický profil katedry je zameraný na prípravu odborníkov pre špecifickú oblasť finančných vzťahov - poisťovníctvo. Učitelia katedry orientujú svoje činnosti na analýzu, zhromažďovanie a šírenie poznatkov z oblasti poisťovníctva, najmä na ekonomické otázky fungovania poistných vzťahov, poistenie zahraničných rizík a podnikateľských rizík, na marketing v poisťovníctve, poistného trhu a inštitúcie, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť. Profilácia katedry, ktorá vyplýva z jej výskumných projektov, je obsahovo orientovaná na problémy rozvoja vedeckej poistnej teórie, skúmania nových tendencií v poisťovníctve, analyzovania vplyvu liberalizácie trhu s osobitým zreteľom na problematiku členských krajín Európskej únie, analýzy súčasného stavu v neživotnom a životnom poistení, analýzy rizika v poisťovníctve, hospodárenia poisťovne so zreteľom na tvorbu, použitie a umiestnenie technických rezerv, solventnosti poisťovne a tvorby garančného fondu v poisťovniach, vplyv európskych integračných procesov na poistný trh v Slovenskej republike, dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh.   link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-poistovnictva
Zobraziť viac

Učitelia