Katedra hospodárskej politiky
Katedra hospodárskej politiky
Katedra

Katedra hospodárskej politiky
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Národohospodárska fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: V pedagogickej činnosti sa katedra zameriava najmä na oblasť hospodárskej politiky v rámci celoškolského predmetu EU – Národohospodárska politika. Ďalšie predmety, ktoré zabezpečujú učitelia katedry sú zamerané na stratégiu sociálno-ekonomického rozvoja, makroekonomickú analýzu a prognózu, investičnú teóriu a politiku, stratégiu štrukturálneho rozvoja. Vedecko-výskumná činnosť katedry je orientovaná na výskum mechanizmu fungovania trhovej ekonomiky, analýzy vývoja rovnováhy v národnom hospodárstve, ako aj analýzu procesov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike s jej dopadom na vývoj v slovenskej ekonomike a formovanie hospodárskej stratégie SR. Katedra je hlavným gestorom študijného odboru Národné hospodárstvo, študijného programu Hospodárska politika na II. stupni štúdia a spolugestoruje študijný odbor Ekonomická teória, špecializáciu Hospodárska politika na III. stupni štúdia.   link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-hospodarskej-politiky
Zobraziť viac

Učitelia