Katedra financií
Katedra financií
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra financií sa v pedagogickej činnosti zameriava na zhromažďovanie, tvorbu a šírenie najnovších teoretických (ale i aplikačne orientovaných) poznatkov z oblasti verejných financií, daňovníctva, daňového poradenstva a podnikateľských financií, finančnej, fiškálnej a daňovej politiky, ďalej finančných, daňových analýz a prognóz, rizík a neistôt vo financiách. Okrem toho sa zameriava na systémové, inštitucionálne, účtovné aspekty a poznatky tak z oblasti verejných a podnikateľských financií, ako aj daňovníctva a daňového poradenstva. Katedra na 1. stupni štúdia gestoruje a spolu s ďalšími pracoviskami fakulty a univerzity sa spolupodieľa na zabezpečení študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie. Na 2. stupni štúdia a v rámci študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie katedra gestoruje študijný program, resp. špecializácie: (a) Financie, (b) Daňovníctvo a daňové poradenstvo. Zároveň katedra v úzkej spolupráci s Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií gestoruje a s ďalšími katedrami fakulty zabezpečuje výučbu na 3., resp. doktorandskom stupni štúdia, a to študijný program Financie (v rámci študijného odboru Financie a bankovníctvo). Výsledky výskumu sa prezentujú na mnohých medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách a publikujú vo vedeckých časopisoch a zborníkoch z konferencií.   link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-financii
Zobraziť viac

Učitelia