Strojnícka fakulta

Strojnícka fakulta
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1

B

Základné informácie

Strojnícka fakulta STU v Bratislave už viac ako sedem desaťročí prináša kvalitnú výučbu strojárskych študijných odborov na Slovensku. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie doma i v zahraničí. Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave možno získať univerzálne technické vzdelanie. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva na Slovensku i v zahraničí. Dokazujú to aj naši strojní inžinieri, ktorí sa uplatňujú nielen v klasickom strojárskom priemysle, ale aj v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom, chemickom priemysle, v energetike a všade tam, kde sa prevádzkujú strojnotechnologické zariadenia. Mnohí z našich úspešných absolventov vďaka štúdiu na Strojárskej fakulte v Bratislave dosiahli významné postavenie vo svetových firmách, akými sú Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Siemens, IBM, BMW, CEO e-Sense Slovakia a ďalšie.Hlavná budova fakulty sa nachádza v centre Bratislavy na Námestí slobody č. 17 v tesnom susedstve s ďalšími fakultami Slovenskej technickej univerzity. Strojnícka fakulta má ďalšie pracoviská na Pionierskej ulici, Mýtnej a Vazovovej ulici. Štúdium je organizované v rámci akademického roka, v ktorom sa člení na dva semestre. V každom semestri je najmenej 12 týždňov výučby a najmenej 6 týždňov trvá skúškové obdobie. Výučba prebieha v moderne zariadených učebniach, v mnohých prípadoch so špičkovým laboratórnym a programovým vybavením.Študenti majú možnosť získať sociálne štipendiá (je nárokové a presne dané vyhláškou), prospechové štipendiá (udeľované je podľa študijných výsledkov) a mimoriadne štipendiá (udeľované jednorazovo na základe mimoriadnych študijných výsledkov dekanom fakulty).Našim spoločným cieľom je aby čo najviac našich študentov ukončilo svoje štúdium slávnostnou promóciou na všetkých stupňoch štúdia. PROMO VIDEO 
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Strojnícka fakulta
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Tel..:  +421 2 572 96 111
Web:  

Napíšte nám