Fakulta architektúry

Fakulta architektúry
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava

B

Základné informácie

Fakulta architektúry STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno - spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a designu. V súvislosti s plnením svojich základných úloh vykonáva Fakulta architektúry STU v Bratislave podnikateľskú činnosť. Fakulta architektúry STU zabezpečuje vyššie formy vzdelávania a výchovy odborníkov z oblasti architektúry, urbanizmu a designu formou celoživotného vzdelávania občanov. Na základe záverečnej skúšky obdržia absolventi kurzov doklad o absolvovaní. Vedecká činnosť Fakulty architektúry STU je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a designu. Vedeckú činnosť vykonávajú učitelia, vedeckí pracovníci, študenti doktorandského štúdia, študenti a pracovníci iných organizácií. Pracovníci Fakulty architektúry STU môžu vykonávať projektovú a umeleckú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu a designu na základe príslušných oprávnení. Pedagogická činnosť Fakulty architektúry STU spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a designérsku činnosť, ako i prípadnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a designu pri navrhovaní objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, objektov a ich súborov, pri prestavbe miest, obnove a ochrane pamiatok, pri navrhovaní interiérov, výstav a vo sfére designu, pri plánovaní a projekčnej činnosti v oblasti tvorby krajiny a veľkých územných celkov, výstavby a prestavby sídiel a ich častí pre tvorbu humánneho životného prostredia.
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta architektúry
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava

Tel..:  +421 2 57276 215
Web:  

Napíšte nám