ohodnoť svojho profáka napíš mu známku do indexu
Prihláste sa cez Facebook

Prírodovedecká fakulta

hodnotenie: 84%

charakteristika:

Prírodovedecká fakulta je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedeckých odboroch: biológia, fyzika, chémia, informatika a matematika, ktoré sa študujú buď samostatne alebo v učiteľských aprobáciách, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. Prioritnou úlohou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multidisciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zaspojením sa do európskych vedeckých a vedeckotechnických projektov. Využitím multidisciplinarity našej fakulty a univerzity dochádza k postupnej integrácii existujúcich smerov výskumu .

 

kontakt/adresa:

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2

041 54 Košice

 

link: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prislúchajúci profesori (200)

zobraz všetko